Pravidla soutěže

Zveřejněno: 08.08.2023
Pravidla soutěže
o krabici proteinových tyčinek DISEVEN
(dále jako „Pravidla“)A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěže je VLTAVAN SPORT s.r.o. se sídlem Randova 3205/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO 03849678 zapsaná pod spisovou značkou C 238697 u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže:
vltavansport@vltavansport.cz +420 731 690 703 .

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže krabici proteinových tyčinek DISEVEN a milkshake, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:
soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
Sdílejte na Facebooku nebo Instagramu fotku sebe s tyčinkou DISEVEN v prostorách Vltavan Sport Sedlčany a označte v příspěvku naši stránku Vltavan Sport.

Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění soutěžního příspěvku do konání soutěže do 17. 09. 2023. Výherce pořadatel vyhlásí 18.09.2023 v rámci narozeninového programu v prostorách Vltavan Sport Sedlčany.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má jednoho dva výherce, tedy jeden výherce pro každou ze sociálních sítí, použitých pro účely soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vylosováni náhodně.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
V rámci vyhlášení během Narozeninového dne si vyzvedne svoji výhru v prostorách Vltavan Sport Sedlčany nebo kontaktuje pořadatele pro možnost vyzvednout si výhru jiný den. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, pořadatel si nárokuje právo výhru si ponechat.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel nové losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce, pořadatel si nárokuje právo výhru si ponechat.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.vltavansport.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

Vážení klienti, od 1.3.2024 dojde ke zdražení masáží na 750 Kč. 

Neváhejte proto objednat si masáž už nyní a využít tak stávající ceny.


více »